O
(Bizen Tokkuri & Guinomi)
Tokkuri: 8.5 x 16
Guinomi: 7.5 x 4.5